Quản lý dự án, giám sát

 

 

Khoa U Bướu - Bệnh viện Bạch Mai

 • Chủ đầu tư : Bệnh viện Bạch Mai
 • Năm thực hiện : 2012 - 2015
 • Nội dung công việc : Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng và kiểm tra chưng nhận an toàn chịu lực công trình
 

Bệnh viện đa khoa 800 giường Bắc Giang

 • Chủ đầu tư : Sở y tế tỉnh Bắc Giang
 • Năm thực hiện : 2011 - 2015
 • Nội dung công việc : Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

 • Chủ đầu tư : Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới
 • Năm thực hiện : 2010 - 2013
 • Nội dung công việc : Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATCL công trình XD Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSMT xây lắp và thiết bị Nhà kỹ thuật nghiệp vụ

Nhà giảng dạy, nghiên cứu khoa học và Thư viện

 • Chủ đầu tư : Đại học Y Hải Phòng
 • Năm thực hiện : 2010 - 2013
 • Nội dung công việc : Kiểm tra, chứng nhận đủ điểu kiện đảm bảo ATCL

Bệnh viện Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

 • Chủ đầu tư : Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
 • Năm thực hiện : 2012 - 2014
 • Nội dung công việc : Kiểm tra chưng nận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực

Nhà Giảng đường + Thư viện trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

 • Chủ đầu tư : Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
 • Năm thực hiện : 2011 - 2013
 • Nội dung công việc : Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực

Bệnh viện K- Cơ sở Tân Triểu ( Hà Đông )
 • Chủ đầu tư : Bệnh viện K
 • Năm thực hiện : 2010 - 2012
 • Nội dung công việc : Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATCL và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình.

Nhà ở cho người thu nhập thấp Kiến Hưng 19T3
 • Chủ đầu tư : Công ty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai - CN Hà Đông
 • Năm thực hiện : 2010 - 2012
 • Nội dung công việc : Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATCL và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

Nhà ở cho người thu nhập thấp Kiến Hưng 19T5
 • Chủ đầu tư : Công ty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai - CN Hà Đông
 • Năm thực hiện : 2011 - 2013
 • Nội dung công việc : Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATCL và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

Tòa nhà văn phòng INCO 515.9
 • Chủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư và xây dựng 515.9
 • Năm thực hiện : 2009 - 2011
 • Nội dung công việc : Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATCL và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

 

Nhà ở cho người thu nhập thấp Kiến Hưng 19T5
 • Chủ đầu tư : Công ty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai - CN Hà Đông
 • Năm thực hiện : 2011 - 2013
 • Nội dung công việc : Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATCL và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình


Nhà khoa kinh tế và Trung tâm thông tin thư viện
 • Chủ đầu tư :Trường đại học Tây Bắc
 • Năm thực hiện : 2011 - 2013
 • Nội dung công việc : Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATCL và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

 

Nhà nông lâm số 2
 • Chủ đầu tư :Trường đại học Tây Bắc
 • Năm thực hiện : 2011 - 2013
 • Nội dung công việc : Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATCL và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

 

Hotline: 0913 368 778